O projekcie

Głównym celem projektu jest wsparcie w wyborze ścieżki kariery 696 uczniów i uczennic klas 7 i 8 czterech szkół podstawowych Piastowa poprzez doradztwo w formie zajęć indywidualnych i warsztatowych, wyjazdów edukacyjnych do pracodawców oraz ogólnodostępnych wydarzeń festiwalowych, w których uczestniczą nie tylko uczniowie, ale też instytucje oraz mieszkańcy powiatu pruszkowskiego. Projekt umożliwia także nauczycielom podniesienie kompetencji poprzez udział w studiach podyplomowych.

Projekt jest wyjątkową szansą, która pomaga uczniom zrozumieć siebie, otaczającą rzeczywistość, zarządzać własnym życiem i harmonijnym funkcjonowaniem w zbiorowości, a więc przybliżyć to, co jest ideałem edukacyjnym. Cały wysiłek oświatowy zmierza wszak do tego, by wykształcić człowieka samodzielnego, zdolnego do kierowania własnym życiem i wpływania na bieg spraw publicznych. Piastowscy uczniowie mają tę niecodzienną szansę. Prócz nich w całym kraju podobną cieszą się jedynie ich koledzy z Warszawy, w ramach projektu: „Sięgnij po więcej! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy”.

Niebagatelnym efektem realizacji projektu jest właściwe budowanie przez nauczycieli kompetencji kluczowych uczniów. Dzięki wypełnieniu ujętych w projekcie zadań edukacyjnych skutecznie stymulują uczniów do mierzenia się z istotnymi dla nich kwestiami i mobilizują do zadawania sobie pytań, czy to z obszaru rozumienia samego siebie, czy zarządzania własnym życiem. Wszyscy wiemy jak ważne są odpowiedzi na pytania w rodzaju tych o to: kim jestem? W czym jestem dobry? Jakie są moje potrzeby, marzenia, aspiracje? Wreszcie, czego naprawdę chcę w życiu?

Nauczyciele i doradcy zawodowi wiedzą, że pomoc w udzieleniu odpowiedzi jest często trudna w zuniformizowanej (uczącej każdego tego samego, w tym samym czasie, za pomocą tych samych metod) i podporządkowanej dyktatowi testów, mierników, czy rankingów szkole. Dlatego warto skorzystać z szansy, jaką daje projekt „Szkoła podstawowa startem do kariery”, dzięki któremu piastowskie dzieci zdobywają przestrzeń do odkrywania siebie, rozpoznawania swojego potencjału i mocnych stron.

Projekt „Szkoła podstawowa startem do kariery” jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wysokość dofinansowania dla Miasta Piastów z Europejskiego Funduszu Społecznego: 631 282,50 zł. Całkowita wartość projektu: 709 012,50 zł.